nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
vacker vy över åkerlandskap

Vårdcentrum Kinda

Region Östergötland och Kinda kommun har tecknat en avsiktsförklaring om att etablera ett vårdcentrum i Kinda. Målet är att kunna bedriva mer av vården närmare patientens hemmiljö.

Vårdcentrum Kinda flyttar vården närmare invånaren

Region Östergötland (RÖ) och Kinda kommun har tecknat en avsiktsförklaring med intentionen att ett vårdcentrum ska etableras i Kinda kommun. Under delar av 2023 pågår en förstudie, som drivs gemensamt av RÖ och Kinda kommun, och ska utreda och föreslå vilka verksamheter som ska ingå i vårdcentrumet och ta fram underlag för att nödvändiga beslut ska kunna fattas.

Det som så här långt är beslutat är att vårdcentrumet minst ska innehålla en vårdcentral och några närvårdsplatser. Fler funktioner kan tillkomma på sikt, men är ännu inte beslutade. Syftet med ett vårdcentrum är att kunna bedriva mer av vården närmre patientens hemmiljö samt att öka kontinuiteten mellan patient och personal. Nya digitala vårdtekniker och mobila lösningar möjliggör också för patienter att få mer av sin vård i hemmiljön.

- Vårdcentrumetableringen kommer att ge stora möjligheter till samverkan mellan kommunen och regionen, inte minst när det gäller kompetensförsörjning. Vi vet att det finns en vilja och drivkraft hos chefer och medarbetare att vara med i det viktiga arbete som ska ske, säger Ida Björkman, Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Tidsplan

Förstudien för vårdcentrum Kinda ska avslutas hösten 2023 och därefter fattas beslut om den fortsatta planen. Målet är att ett vårdcentrum ska finnas på plats senast år 2030.

Parallellt med förstudien har ett projekt med etablering av närvårdsplatser bedrivits och dessa platser invigs i april 2023. Platserna förläggs i befintligt kommunalt korttidsboende och utgörs i praktiken av 4 närvårdsplatser, 4 korttidsplatser och 1 flexibel plats. Huvudmännen samverkar kring bemanning och ansvar.

Närvårdsplatserna är till för personer som är 18 år och äldre och riktar sig primärt till multisjuka som inte av medicinska skäl kräver akutsjukhusets alla resurser och med fördel kan vårdas närmare hemmet.

- Vi ser positivt på att våra patienter som har långt till sjukhuset kan få mer vård nära hemmet och att vi stärker samverkan med flera aktörer på orten, säger Susanne Svärm, verksamhetschef Kisa och Österbymo Vårdcentraler.

Initiativet är en del i omställningen till Nära vård och målet är att öka tryggheten och kontinuiteten för patienten.

Primärvården ska utgöra basen

- Primärvården, som har både kommunal och regional huvudman, ska vara basen och navet i hälso- och sjukvården. Vi behöver jobba med kontinuitet för att främja relationer och bidra till ökad trygghet och tillgänglighet för befolkningen, säger Henrik Leek, primärvårdsområdeschef Region Östergötland.

Senast uppdaterad