nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
personer i olika åldrar passerar på ett torg

Om Nära vård

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Därför har omställningen till en god och nära vård och omsorg startat. Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. En vård som känns nära oavsett vem man är och var man bor i Östergötland. 

Varför jobbar vi med Nära vård?

Stora framsteg har gjorts inom hälso- och sjukvården. Ny teknik och nya behandlingsmetoder gör att vi lever längre och mår bättre. Men vården står inför stora utmaningar. År 2030 kommer vi att vara betydligt fler äldre. Fler kommer också att leva längre med kroniska sjukdomar. För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta den framtida befolkningsökningen och ett ökande vårdbehov krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.

Ett annat viktigt skäl till att vi arbetar med Nära vård är att det skapar möjlighet för invånarna att bli mer delaktiga i sin vård exempelvis genom digitala verktyg och vård i hemmet. Färre ska behöva besöka sjukhuset och istället få vård på vårdcentral eller i eget eller särskilt boende. 

Vården ska vara hälsofrämjande och förebyggande för att vi ska ha möjlighet att hålla oss friska länge och ha god livskvalitet. En vård där insatser samordnas utifrån invånarens behov. Inte utifrån hur vården är organiserad.

Vad är Nära vård?

Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den. Det innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot Nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Vad ska vi uppnå?

Målet är att vården finns där östgöten behöver den. En vård som känns nära oavsett vem man är och var man bor i Östergötland. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Nära vård bygger på relationer och är förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, ha god livskvalitet och kunna ta eget ansvar för sin hälsa.

Hur ska omställningen ske?

Omställningen till Nära vård är ett långsiktigt arbete. En arbetsgrupp bestående av representanter från länets 13 kommuner och Region Östergötland har tagit fram en gemensam målbild för år 2030. Samtidigt fortsätter det arbete som redan påbörjats för omställning till den nära vården genom ett antal initiativ och projekt.

Se film om arbetet med omställningen till Nära vård

Medverkande: Heléne Lövborg, Centrumchef för Närsjukvården i västra Östergötland och samordnare för Nära vård inom Region Östergötland.

Relaterad information

Omställningen till Nära vård är ett arbete som pågår över hela landet. Sveriges kommuner och regioner beskriver den nationella satsningen.

Om Nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se