nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
hälsokontroll,vård,hälsokurvan,samtal,hälsofrämjande

Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal utförs i primärvården med syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen. Riktade hälsosamtal främjar den personliga relationen med patienten som utifrån samtalet kan vara delaktig och proaktiv i sitt vårdtagande.

Att uppmärksamma

frisk- och riskfaktorer

Riktade hälsosamtal är ett sätt att systematiskt och strukturerat uppmärksamma frisk- och riskfaktorer främst för hjärt‑kärlsjukdom samt diabetes typ 2 för att kunna erbjuda kunskap, stöd till förändring och uppföljning om så önskas.

Hälsosamtalets åtgärder baseras i huvudsak på de evidensbaserade metoder som prioriteras i Socialstyrelsens riktlinjer. Samtalet är personcentrerat, det vill säga utgår från deltagarens värderingar, val och förutsättningar och kombinerar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Kartläggning av levnadsvanor och riskfaktorer

Levnadsvanor som kartläggs

 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor
 • Alkoholvanor
 • Tobaksvanor

Biologiska riskfaktorer som kartläggs

 • Blodtryck
 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Vikt
 • Bukfetma
 • Psykosociala faktorer
 • Ärftlighet

Syftet är, till skillnad från allmänna hälsokontroller, att i första hand förebygga hjärt- kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Hur går det till?

I Region Östergötland har arbetet med riktade hälsosamtal varit ett frivilligt åtagande för vårdcentralerna sedan 2012. Från och med 2022 ska hälsosamtal erbjudas samtliga 40- och 50-åringar listade på respektive vårdcentral i Östergötland. Därefter bör 60- och 70 åringar samt personer utöver nämnda åldersgrupper, som bedöms vara i behov av det, erbjudas ett hälsosamtal.

Hälsosamtalet är kostnadsfritt för deltagarna sedan 1 januari 2023. Vårdcentralerna får ekonomisk ersättning för genomförda hälsosamtal.

En omställning till Nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta.

 • Fokus på person och relation
 • Aktiv medskapare
 • Samordning utifrån personens fokus
 • Proaktiv och hälsofrämjande

I arbetet med riktade hälsosamtal hamnar personen i fokus som medskapare - och kan proaktiv väl agera genom stöd till förändring och uppföljning.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se