nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Uppsökande verksamhet psykisk hälsa

Samordnade insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar och beroende.

Uppsökande behandling och rehabilitering i hemmiljö eller ute i samhället

Personer med samsjuklighet; svårare psykisk ohälsa och beroende, ges insatser utifrån individuella behov i sin vardagsmiljö.

Psykiatriska kliniken i Norrköping, samt i Motala-Mjölby och kommunerna i östra och västra länsdelen undersöker hur man tillsammans kan skapa en aktivt uppsökande verksamhet med behandling och sociala stödinsatser i hemmiljö och ute i samhället.

En modell med ett multiprofessionellt team som bygger på länsdelens förutsättningar skulle genom samtidiga och samordnade insatser kunna ge dessa personer den vård och omsorg som behövs. Modellen präglas av långsiktighet, relationer med hög kontinuitet och personcentrering.

Det kan leda till bättre psykiskt mående, lägre drogbruk och en stabilare social situation.

Kontakt

Jörgen Bergström
Regional utvecklingsledare Mitt i Livet, Region Östergötland

Maria Branzell Hermelin
Regional utvecklingsledare Mitt i Livet, Norrköpings kommun

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se