nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Innovationslabb i Kinda

Pilotprojektet Innovationslabb ska testa nya arbetssätt och skapa en modell som sedan ska kunna användas i andra kommuner i Östergötland.

Innovationslabb för att testa nya arbetssätt

Tillsammans med FoU centrum i Linköping testar Kinda kommun nya arbetssätt som ska bidra till utveckling av verksamheter och lärande för medarbetare. Detta ska leda till bättre vård och omsorg för brukare. Sedan tar man fram en modell som kan användas även i andra kommuner och verksamheter i Östergötland.

Efter flera workshops har projektgruppen beslutat sig för att skapa både fysiska och digitala mötesplatser för kindaborna. Arbetet sker tillsammans med frivilliga privatpersoner och representanter från Pensionärernas riksorganisation och Internationella kvinnoföreningen.

Fysiska och digitala mötesplatser

Den första testomgången ägde rum i december 2021 och utfördes i samarbete med biblioteket i Kinda. Där erbjöd man testpersoner att få hjälp att skaffa ett digitalt vaccinationsbevis. Vissa deltagare var med digitalt och andra fysiskt på plats.

- Genom att skapa fysiska och digitala mötesplatser och kombinera dessa träffar med utbildning och information, hoppas vi kunna bidra till att minska det digitala utanförskapet. Vi vill även minska socialt utanförskap och kunna stärka fysisk och psykisk hälsa för målgruppen, säger Maria Ineståhl, verksamhetsutvecklare Nära vård i Kinda kommun.

Resultaten hittills är goda

Genom att utrusta en lokal med digital utrustning, har man möjliggjort träffar med deltagare både fysiskt och digitalt.Testgruppen och deras bekanta önskar redan ytterligare hjälp och utbildning med att använda digitala verktyg och utrustning.

Innovationsteamet har skapat en bra arbetsmiljö och har redan kommit med ett antal nya idéer. Nu diskuterar man i arbetsgruppen i vilken riktning man ska ta arbetet framåt.

Innovationlabb - en viktig pusselbit

Det finns vissa delområden som kommunerna och Regionen tillsammans med FoU kommit fram till är betydelsefulla att fokusera på för att följa utvecklingen mot Nära vård i Östergötland:

  • Personcentrering
  • Brukardelaktighet och inflytande
  • Samverkan
  • Kompetens och kunskap
  • Digitalisering

- Labben en viktig pusselbit för att få testa nya arbetssätt, förhållningssätt och verksamheter. Labben är en slags testmiljö och därmed “frikopplade” från ordinarie drift, vilket gör att utrymmet för nytänkande och innovation ökar. Det är också viktigt att testen redan från början är förankrade i den ansvariga kommunens egen organisation. På så sätt kan de nya arbetssätten lättare komma till användning i ordinarie verksamheter, säger Jessica Sjögren, Forsknings- och utvecklingsledare på Linköpings kommun.

Arbetet med innovationslabb kommer fortsätta under våren 2022 och planen är att starta 3-5 nya labb med en relevant spridning mellan verksamhetsområden, typ av utmaningar, innovationsbehov och kommuner.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se