nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Interprofessionellt team för en tryggare hemgång

IPT ser till att varje insats sker i takt med varandra – för en säker och trygg hemgång för varje patient med samordningsbehov. Det skapas en tydlig samverkan mellan regionen och exempelvis myndigheter, biståndshandläggare och hemsjukvårdens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

IPT stärker patienttryggheten

Målet för det interprofessionella teamet (IPT) är en tryggare hemgång för varje kommuninvånare i Norrköpings kommun, som vårdats på en sjukhusavdelning.

Det bakomliggande syftet med IPT är att samverka och samarbeta för att varje patient, och hens anhöriga, ska veta vilka roller och funktioner som eventuellt kommer att besöka hemmet för att hjälpa till med vård och läkemedel, rehabilitering eller hemtjänst.

– IPT arbetar inom det vi kallar slutenvårdsprocessen, och mer specifikt skedet då en patient ska komma hem från sjukhuset. Inom uppdraget för slutenvården är det tydligt beskrivet vad varje enhet ska göra. IPT ser till att varje insats sker i takt med varandra – för en säker och trygg hemgång för varje patient, säger Carina Olsson, chef för Hemsjukvården i Norrköping.

Samtycke är en förutsättning för vård och hjälp

Det interprofessionella teamet träffas varje vardag och följer patienter som bedömts ha ett samordningsbehov under den avslutande vårdtiden på sjukhuset. Förutsatt att patienten lämnat samtycke, vill säga.

– Samtycke är jätteviktigt, eftersom hela vård- och hjälpmedelserbjudandet vilar på det. IPT förbereder och skapar en sammanhållen helhet, så allt finns på plats när patienten väl kommer hem.

Svarar på frågor och förklarar vad som ska hända

Patienter har skrivits ut från sjukhus i alla tider, och tidigare har alla involverade funktioner vid en patientutskrivning följt sina egna processer och spår. Med IPT skapas en tydlig samverkan mellan regionen och exempelvis myndigheter, biståndshandläggare och hemsjukvårdens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

– Den stora styrkan är samarbetet, att alla funktioner går i takt med varandra. När det interprofessionella teamet planerar en hemgång kan vårdavdelningen enkelt få svar på sina frågor, samtidigt som anhöriga har möjlighet att få information utifrån behov om hur exempelvis läkemedelshantering eller omvårdnadsinsatser kommer att fungera.

IPT – en viktig bit i Nära vård-pusslet

I den pågående omställningen till Nära vård, har det interprofessionella teamet en viktig roll och uppgift att utföra.

– Nära vård handlar om hur alla aktörer runt varje enskild patient kan samarbeta och kroka arm med varandra. I detta är IPT en väldigt viktig pusselbit, eftersom en del av arbetet går ut på att identifiera möjligheter för vård utifrån patientens förutsättningar och behov; viss vård kanske kan ske i hemmet, medan annan vård behöver ges på vårdcentral eller sjukhus. Det medicinska ansvaret för patienten finns dock alltid inom regionen, säger Carina Olsson.

Kontakt

Carina Olsson
Enhetschef
Hemsjukvården Norrköping

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se