nara-vard

Region Östergötland

Nära vård
patient och vårdpersonal tar i hand

Patientkontrakt

Patientkontrakt är en gemensam planering och överenskommelse mellan patient och vårdgivare, som sammanfattar hur vården kan anpassas för just mig som patient och vad jag kan göra själv. Patientkontrakt utgår från ett personcentrerat arbetssätt.

Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare

En överenskommelse mellan patient eller närstående och vårdgivare ska beskriva vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och till vem patienten ska vända sig till. Överenskommelsen ska dokumenteras digitalt. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården och omsorg ska göra. Patientkontrakt är inte ett juridiskt kontrakt.

Gemensam överenskommelse

En överenskommelse mellan patient och vårdgivare ska beskriva vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och till vem patienten ska vända sig till. Överenskommelsen ska dokumenteras digitalt. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården och omsorg ska göra.

Sammanhållen planering

Hälso- och sjukvården bistår patienten med att samordna alla vårdkontakter inom primärvård och specialiserad vård. Patienten blir delaktig i sin vård och kan vara med i planeringen. Genom samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare säkras smidiga och sömlösa övergångar för individen.

Fast vårdkontakt med vården

En fast vårdkontakt utses om patienten begär det eller om det anses nödvändigt för att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. En fast vårdkontakt är en för patienten tydligt utpekad person som bistår och stödjer patienten i kontakterna med vården. Patientens fasta vårdkontakt kan vara en fast läkarkontakt i primärvården. Det är inte samma innehåll i uppdragen men något överlappande.

Överenskommen tid

Överenskommen tid innebär att patienten ska veta om sitt nästa steg genom att ha fått en tid i handen eller möjlighet att själv hantera tider via e-tjänster. För att överenskommen tid ska fungera i praktiken behövs att vård ges inom rimlig tid– med nationella medicinska riktlinjer som utgångspunkt. Det är också viktigt att patienten ges möjlighet att själv påverka tiden utifrån sina behov och resurser.

Patientkontrakt kan ha olika benämningar

I Östergötland finns beskrivna rutiner och arbetssätt kring samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP) i samband med slutenvård samt samordnad individuell plan (SIP) för personer i behov av insatser i primärvård (såväl kommunal som regional). Arbetet med dessa processer sker i samverkan mellan länets kommuner och Region Östergötland. En SVOP eller SIP kan innebära ett exempel på patientkontrakt om gemensam överenskommelse, sammanhållen planering, fast vårdkontakt med vården och överenskommen tid finns med.

Senast uppdaterad