nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Samordnad planering

Alla som har behov av samordnade insatser från region och kommun, inklusive privata utförare, har rätt till samordnad vård- och omsorgsplanering. Att personen har gett sitt samtycke är alltid en förutsättning.

Personcentrerade och samordnade insatser på rätt vårdnivå

Syftet med den samordnade individuella planeringen (SVOP) är att ge personcentrerade och samordnade insatser på rätt vårdnivå, genom ett patientsäkert och proaktivt arbete. Genom en stark vårdkedja som har korta ledtider och god kvalitet kan undvikbar slutenvård undvikas.

Den samordnade individuella planeringen ska klargöra vilka insatser personen behöver, vilka insatser respektive huvudman har ansvar för samt vem som ska samordna insatserna.

Personen ska erbjudas personcentrerade, samordnade insatser i rätt tid och på rätt vård- och omsorgsnivå, där organisatoriska gränser inte påverkar upplevelsen av trygghet och säkerhet.

För att säkerställa en hög gemensam standard har en länsgemensam riktlinje tagits fram, i samverkan mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner. Det finns också en processkarta där aktiviteterna beskrivs steg för steg, med all information och alla verktyg medarbetarna behöver.

Koppling till patientkontrakt

I Östergötland finns det väl beskriva rutiner och arbetssätt kring samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP) i samband med slutenvård samt samordnad individuell plan (SIP) för personer i behov av insatser i primärvård. Arbetet med dessa processer sker i samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna och en SVOP och eller SIP bör innebära ett exempel på patientkontrakt för individen uppfylls.

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se